Leta i den här bloggen

torsdag 8 september 2016

(7.9.) NNR 2012: Ravintorasvan saantisuositukset.

LÄHDE: NNR 2012,
sivut 235-236. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4

(7.9.) Rasvan saantisuositukset, Recommendations

   • Aikuisten ja yli 2 vuotiaitten rasvansaantisuositukset , Adults and children from 2 years of age (sivut 235-6)

Kova rasva (SFA, Saturated fatty acids)
Pitäisi vähentää tyydyttyneen rasvan (saturated fatty acids, SFA) osuutta päivän kokonaisenergiasta alle 10 energiaprosenttiin ( alle 10 E%). Tämä lasektaan triglyserideinä. Vielä niukempaa kovan rasvan käyttöä suositellaan henkilöille, joilla on hyperkolesterolemiaa ( korkea veren kolesteroli). Ei ole annettu yksityiskohtaisia tyydyttyneitä rasvahappoja koskevia suosituksia. Kolesterolia muodostavia rasvahappoja on yleensä samoissa elintarvikkeissa, jotka ovat tyydyttyneen kokonaisrasvan päälähteitä
 • SFA (Saturated fatty acids) : Intake of SFA should be limited to less than 10 E% calculated as triglycerides (TG, neutral fats). Even lower levels might be desirable in persons with hypercholesterolemia. Detailed recommendations on intakes of specific SFA are not given. The cholesterol-raising fatty acids are generally found in the same foods that are the main sources of total SFA.

Trans-rasvahapot (TFA, Trans- fatty acids):
Rasvaa sisältäviä maitotuotteita ja osittain hydrogenoituja (kovetettuja ) teollisesti tuotettuja rasvoja pitäisi käyttää mahdollisimman niukasti.
Trans-rasvahappojen (TFA) ja ruoan kolesterolin saanti yleensä alenee myös kun vähennetään tyydytettyjen rasvahappojen (SFA) saantia.
 • TFA ( trans-fatty acids): The intake of TFA both from fat-containing dairy products and partially hydrogenated, industrially produced fats should be as low as possible. A reduction in SFA -intake will generally also reduce the intake of TFA and dietary cholesterol.

Yksittäistyydyttämättömät rasvahapot (cis MUFA:
Yhden kaksoissidoksen sisältävien cis-MUFA rasvahappojen osuuden ravintorasvassa pitäisi olla 10 – 20 E%. ( Näistä on öljyhappo esimerkki C18:1 n-9).
 • Cis-MUFA , cis-monounsaturated fatty acid: Cis-MUFA should contribute 10-20 E%. ( E.g. oleic acid C18:1 n-9)

Kaksi- ja monityydyttämättömät cis- rasvahapot (cis-PUFA:
Cis-PUFA rasvahappojen saannin summan omega-6 ja omega-3 rasvahappolinjoista (cis-PUFA n-6, n-3)  pitäisi olla 5 - 10 E% päivän kokonaisenergiasta ja tässä määrässä tulisi olla vähintään 1 E% omega3 rasvahappoja ( cis-PUFA n-3) .
Niillä joilla EPA + DHA rasvahappojen yhteissaanti on 200 mg- 250 mg päivässä, on havaittu liittymää vähempään sydän ja verisuonistotautien riskiin(CVD).
Cis-MUFA- ja cis-PUFA- rasvahappojen saannin pitäisi muodostaa ainakin kaksi kolmasosaa rasvahappojen kokonaissaannusta.

 • Cis polyunsaturated fatty acids 8 cis-PUFA): Intake of cis-PUFA( the sum of n-6 an n-3 fatty acids) shouls contribute 5-10 E%,including at least 1 E% from n-3 fatty acids. An intake of EPA+DHA up to 200-250 mg per day has been associated with decreased risk of CVD, ( cardiovascular diseases).
 • Intake of cis-MUFA and cis-PUFA should make up at leasta two thirds of the total fatty acids.

Koska ei tiedetä, mikä on aikuisten cis-PUFA rasvahappojen minimitarve, arviot perustuvat heidän osaltaan lapsilta saatuihin kynnysarvotietoihin. Suositukset essentiellien rasvahappojen (EFA), esim linolihapon (LA) ja alfa-linolihapon (ALA tai LNA) osalta on 3 E%, josta alfa-linolihappoa pitäisi olla 0,5 E% ( tämä on lyhintä kokoa omega3 linjaa ja kasvisperäinen rasvahappo).
 • Because minimum requirements of cis-PUFA for adults are not known, the estimation are based on treshold intake data from children. The recommendation for EFA ( essential fatty acids), i.e. linoleic acid (LA) and alfa-linolenic acid (ALA or LNA), of which at least 0,5 E% should be ALA ( alfa-linolenic acid).

Raskaanaolevien ja imettävien naisten cis-PUFA- rasvahappojen saannin pitäisi olla vähintäin 5 E% ja siihen tulisi sisältyä 1 E% omega3- rasvahappoja ja niissä tulisi olla 200 mg DHA, pitkää omega3 rasvahappoa.
 • The pregnant and lactating women, the contribution of cis-PUFA should be at least 5 E%, including 1 E% from n-3 fatty acids of which 200 mg/d should be DHA.

PUFA rasvahappojen kokonaissaannin yläraja on 10 E%. Sen ylittäviä suurempia saanteja ei suositella mahdollisten haittavaikutusten takia.
 • The upper intake range for total PUFA intake is 10 E%. increased intakes are not recommended due to potential adverse effects.
On saatu kokoon vain riittämätön näyttö siitä, mikä voisi olla optimaalinen suhde omega6 ja omega3 PUFA-rasvahappojen saannissa ja sen takia NNR 2012 ei aseta mitään suositeltua suhdetta n-6 ja n-3 rasvahappojen saantiin kuten NNR 2004 vielä teki.

 • The evidence for defining an optimal ratio between n-6 and n-3 PUFA is insufficient and in NNR 2012 no recommnedation for the ratio of n-6 to n-3 has been set.

Kokonaisrasvan saantisuositus on 25- 40 E% päivän energiasta ja tämä luku perustuu pääasiassa rasvahappujen eri luokkien suositusalueisiin. Dieetit, joissa on hyvin vähän rasvaa, pyrkivät vähentämään HDL-kolesterolin pitoisuuksia ja lisäämään triglyseridien seerum /plasmapitoisuuksia ja saattaisi vaikuttaa altistuneilla henkilöillä sokerin siedon (glukoositoleranssin) alenemista. Lisäksi on vaikea taata rasvaliukoisten vitamiinien (A,D,E,K) ja essentiellien rasvojen (EFA) riittävä saanti, jos totaalirasvan saanti on alle 20 E%.
 • The total fat recommendation is 25 E% - 40 E%, which is mainly based on the recommended ranges for fatty acid categories. Very low fat diets tend to reduce HDL-cholesterol concentration and increase triglyceride (TG) concentration in serum/plasma and might impair glucose tolerance in susceptible individuals. Furthermore, it is difficult to ensure sufficient intake of fat-soluble vitamins (A,D, E, K) and EFA 8essential fatty acids) if total fat intake is below 20 E%.
Rasvan kokonaissaannin rajoittaminen nopeuttaa tiettyjen mikroravintoaineiden ja ravintokuidun osalta suositeltuihin saanteihin pääsemistä. Ravintorasvan määrä liittyy myös kehon painoon. Kokemukset tutkimuksista STRIP ja Young Finns osoittavat, että kohtuullinen rasvansaanti ( noin 30 E%) johtaa edullisempaan kardiovaskulaaritautiprofiiliin ja vähempiin varhaiselämän ateroskleroottisiin muutoksiin.
 • A limitation of the total fat intake will facilitate achieving the recommended intakes of certain micronutrients and dietary fibre. The amount of dietary fat is also associated with body weight. Experiences from the STRIP and Young Finns studies show that a moderate fat intake (about 30E%) with a reduction in SFA -intake results in a better CVD ( cardiovascular disease) risk profile and fewer atherosclerotic changes in early life.

Dieetinsuunnittelutarkoituksiin on sopivana tavoitteena keskiarvolukemat kuten 32- 33 E% edellyttäen, että kiinnitetään thuomiota sekä rasvojen että hiilihydraattien laatuun ja ravintokuidun määrään. 
 • For dietary planning purposes, a suitable target is the middle value of the range, i.e. about 32- 33 E%, given that careful attention is paid to the quolity of both fat and carbohydrates and the amount of dietary fibre.

   • Pienten lasten rasvansaantisuosituksista: 6-23 kk ikäisten lasten rasvansaantisuositukset (sivut 236-8) (Children 6-23 months)


Vauva-ajan nopean kasvun takia on äidinmaidossa ja vauvanruokintakaaviossa kokonaisrasvaa noin 50 E%. Enempiä suosituksia rasvoista ei ole ensimmäisten 6 kuukauden ajalta annettu, koska rintaruokintaa suositellaan kuuteen kuukauteen asti ja koska vauvanruokintakaavaan ja jatkokaavaan rasvapitoisuus on säädetty (40 – 55 E% vauvan syöttökaavaan ja 35- 55 E% jatkoruokintakaavan).
 • Due to the rapid growth rate during infancy, fat accounts for about 50% of the total energy intake in human milk and infant formula. Because exclusive breastfeeding is recommended during the first 6 months of life, and because the fat content of infant formula and follow-on formula is regulated ( 40- 55 E% in infatn formula and 35 - 55 E% in follow-on formula), no further recommendations are given for the first 6 months of life.

Kuuden kuukauden iän jälkeen tätä tiheäenergisyyttä lasketaan ja täydentävää ruokamäärää nostetaan. Täten rasvansaanti voi laskea nopeasti 30 energiaprosenttiin (E%) vauvaiän lopulla riippuen täydennysruokavalion koostumuksesta ja osittaisen rintaruokinnan määrästä. Tavallista on, että ensimmäisen vuoden jälkeen rasvan saannin osuus vähitellen kasvaa siten, että 3 vuoden iässä osuudet ovat tasoilla, jotka ovat aikuisilla tavallisia.
Jos rasvan osuus ja täten energiatiheys laskee liikaa vauvaiän ja varhaislapsuuden ajan dieetissä , energiansaanti saattaisi tästä johtuen olla liian riittämätöntä, koska siinä iässä lasten kyky syödä suuren tilavuuden annoksia on rajoittunut ( siis kuitua ja hiilihydraattia, tilavaa ruokaa, on liian suuri osuus vähätilavuudellisen mutta runsaasti energiaa antavan rasvan kustannuskella)
 • After 6 months of age, this high energy density is reduced with increaseing amounts of complementary foods. Thus the fat intake can decline rapidly to around 30 E% at the end of infancy depending on the composition of the complementary food and the extent of partial breastfeeding. It is also common that after the first year the proportion of fat increases gradually until 3 years of age to levels common among adults.
 • If the proportion of fat and, therefore, the energy density of the diet becomes too low in the first year or in early childhood this might result in insufficient energy intake because children of this age have limited capability for ingesting more voluminous servings.
EFSA:n mukaan joillain pienillä lapsilla rasvan kokonaissaanti alle 25 E% on liittynyt matalaan vitamiinien saantiin. Saksalais-itävaltalais-sveitsiläinen rasvan kokonaissaannin suositus 4-11 kuukauden ikäisille on 35 E% - 45 E%. Amerikan Lääketieteen instituutti on asettanut 7-12 kuukauden ikäisille lapsille adekvaatiksi rasvansaanniksi 40 E% perustaen AI arvoon ja konsensusraportteihin. NNR 2012-laitoksessa suositellaan 6 -11 kuukauden ikäisten vauvojen rasvan kokonaissaanniksi edelleen 30E% - 45 E% kuten NNR 2004-laitoksessakin.
 • According to the EFSA, total fat intake below 25 E% has been associated with low vitamin intakes in some young children. The German-Austrian-Swiss recommendations of total fat intake for infants 4 to 11 months of age is 35- 45 E%. the US Institute of Medicine has set an adequate intake (AI) at 40 E% for children aged 7- 12 months based on AI and consensus reports. In the NNR 2012, the intake of total fat for infants between 6 and 11 months of age is recommended to be kept between 30 E% and 45 E%, and this is the same as in the NNR 2004.

Joissain lapsia koskevissa tutkimuksissa on viitettä siitä, että kokonaisrasvaenergian suunnilleen 30 E%:n arvot tai sen alla olevat arvot ovat sovellutettavissa jo yhden ikävuoden jälkeen, koska ”nämä rasvapitoisuudet eivät vaikuta haitallisesti lasten kasvuun tai neurologiseen kehitykseen” suomalaisen STRIP tutkimuksen mukaan. Vuoden 2008 saksalais-itävaltalais-sveitsiläiset suositukset 1- 3 vuotiaitten rasvan kokonaissaannista on 30 E% - 40 E% ja samoin US Lääketieteen instituutti on asettanut makronutrienttien saannin jakautuman alueet siten, että rasvan osuudet 1-3 vuotiaille lapsille on 30E%- 40 E%. EFSA asettaa samalle ikäryhmälle (1-3 vuotiaille lapsille) suositellun rasvan saannin 35- 40 E%:ksi.
NNR 2012 -laitos suosittelee 12- 23 kuukauden ikäisten lasten rasvan kokonaissaannin 30 E%:n ja 40 E%:n välille. Kahden vuoden iästä rasvan kokonaissaannin suositus on sama isommille lapsille ja aikuisille NNR 2012:n mukaan.
 • Some studies in children indicate that a fat content around or below 30 E% of the total energy is lready applicable after the age of 1 year because fat intakes at these levels did not adversaly influence children´s growth and neurological development in the Finnish STRIP study. The German -Austrian -Swiss 2008 recommendation of total fat intake for children aged 1 to 3 years is 30 E% to 40 E% and similarly the US Institute of medicine set an aceptable macronutrient distribution range (AMDR) for the proportion of fat to 30-40 E% for children 1 to 3 years of age. The EFSA set the recommended intake for the same age group( 1-3 years old) to 35- 40 E%.
 • In NNR 2012, the intake of total fat to children from 12 to 23 months of age is recommended to be kept between 30 E% and 40 E%. From the age of 2 years, the recommendation of total fat intake is the same as for older schildren and adults in NNR 2012.


Ravintorasvan laatu, kvaliteetti, on tärkeä myös vauvoilla ja lapsuuden aikana.
Tyydyttyneiden rasvahappojen (SFA) saannin pitäisi olla alle 10 E% 12 kuukauden iästä alkaen.
Meijerituotteiden rasvan ja osittain kovetettujen teollisesti tuotettujen rasvojen TFA transrasvahappojen saanti pitäisi pysyttää niin matalana kuin mahdollista. Osittaista rintaruokintaa suositellaan kuuden kuukauden iästä lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana ja sitä voidaan jatkaa niin kauan kuin äidille ja lapselle on soveliasta. Puolet tai enemmänkin rintamaidon antamasta energiasta tulee rasvasta.
Tyypillinen kypsän rintamaidon rasvahappojen koostumus painoprosentteina on
40-45 % SFA ( tyydyttyneitä rasvahappoja),
40 - 45% MUFA ( kertatyydyttämättömiä rasvahappoja) ja
13- 16 % PUFA ( monityydyttämättömiä rasvahappoja).
Ei ole kuitenkaan näyttöä sen puolesta, että suositettaisiin korkeampaa tyydytettyjen rasvahappojen (SFA) saannin osuutta 6 - 11 kuukauden ikäisille lapsille kuin mitä isommille lapsille suositellaan (, mikä on alle 10 E%)

 • The QUALITY of dietary fat is also important in infancy and childhood. From the age of 12 months, the intake of SFA should be less thant 10 E%. the intake of TFA both from dairy fat and partially hydrogenated, industrially produced fats should be kept as low as possible. Partial breastfeeding is recommended from 6 months and throughout the child´s first year, and can be continued for as long as it suits the mother and the child. Half or more of the energy from human milk is fat. Typical fatty acid composition (wt%) in mature breastmilk is 40- 45% SFA, 40-45% MUFA and 13-16 % PUFA. There is, however, no evidence for a higher recommendation of saturated fat itnake for 6-11 month old children than the recommendation for older children, i.e. lower than 10 E%.

Cis-PUFA- rasvahappojen saannista lapsuuden aikana ei ole saatu mitään vakuuttavaa uutta näyttöä, joka antaisi syytä muuttaa NNR 2004 suosituksia.
EFSA antaa riittäväksi saanniksi (AI) linolihaposta (LA) 4 E% ja alfa-linoleenihaposta (ALA, LNA) 0,5 E%, mutta EFSA lisää myöskin DHA (omega3) rasvahapon riittäväksi saanniksi 100 mg päivässä. Tämä perustuu kohorttitutkimuksiin ja muutamiin DHA-lisillä sikiöille tai pienille vauvoille tehtyihin sokkokokeisiin ja niistä on saatu viitettä edullisista vaikutuksista näön tarkkuuteen, kognitiiviseen funktioon ja huomiokykyyn, unirytmin kehitykseen, spontaaniin motoriseen aktiivisuuteen ja immuniteettiin. 
 • For the intake of cis-PUFA in childhood, no more convincing evidence has emerged for changing the recommendations from NNR 2004. The EFSA´s AI for linoleic acid (LA) is 4 E % and AI for alfalinolenic acid (LNA or ALA) is 0,5 E%, but the EFSA also adds an AI for DHA of 100 mg/d. This is primarily based on cohort studies and a few randomized trials with DHA supplementation to the foetus or young infants that indicate a positive effect on visual acuity, cognitive function and attention, maturity of sleep patterns, spontaneous motor activity, and immunity.
 
NNR 2012 esittää 6 - 23-kuukauden ikäisten lasten cis-PUFA-rasvahappojen kokonaissaannin suositukseksi 5 - 10 E% ja siihen tulisi sisältyä vähintäin 1 E% omega-3 rasvahappoja, niiden joukossa DHA kuten jo NNR 2004 esitti. Kuitenkaan  ei tunneta  omega6 ja omega3 rasvahappojen optimaalista suhdetta

 • In the NNR 2012, it is recommended that the total intake of cis-PUFA for children 6-23 months of age should constitute 5-10 E% and that this should include at least 1 E% from n-3 fatty acids, including DHA, as in NNR 2004. however , the optimum ratio of n-6 to n-3 fatty acids is not known.

Suom. 26.8. 2016.  Päivitys 8.9. 2016

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar