Leta i den här bloggen

lördag 3 september 2016

(7.2) NNR 2012: Ravintorasvasta, glukoositoleranssista, insuliiniherkkyydestä.

LÄHDE: NNR 2012,
Sivut 217-238. 
Nord 2014002
 ISBN 978-92-893-2670-4

(7.2.) Glukoositoleranssi ja insuliiniherkkyys, Glucose tolerance and insulin sensitivity, 228-9

Schwabin työryhmän systemaattinen katsaus (SR) sisällytti 11 kontrolloitua sokkokoetta (RCT) ravintorasvan vaikutuksesta insuliiniherkkyyteen ja 20 tutkimusta seerumin ja plasman insuliinin pitoisuuksien paastoarvoista.

  • The NNR SR by Schwab et aliae included 11 RCTs investigating the effect of dietary fat on insulin sensitivity and 20 studies on fasting serum/plasma insulin concentration

Vertailtiin ravinnon cis-MUFA ( yksittäistyydyttämättömien) ja PUFA (monityydyttämättömien) sekä tyydyttyneiden (SFA) rasvahappojen vaikutuksia insuliiniherkkyyteen (SI) tai insuliiniresistenssin homeostaasin malliin (HOMA-IR). Insuliiniherkkyys kohentui sekä MUFA-että PUFA-rasvahappoja runsaasti sisältävistä dieeteistä. On olemasa myös tutkimustuloksia, joissa ei ollut havaintoa eroista cis-MUFA rqasvahappojen tai SFA- rasvahappojen kesken. Kuitenkin lihavuus (obesitas) saattaisi muuntaa rasvan laadun vaikutuksia insuliiniherkkyyteen.
  • In comparisons of the effects of cis-MUFA or PUFA and SFA on insulin sensitivity measured either by insulin sensitivity index (SI) or homeostasis model insulin resistance (HOMA-IR), insulin sensitivity was improved in both cis-MUFA-enriched and PUFA -enriched diets. There are also studies showing no difference for cis-MUFA or SFA. However, obesity might alter the effect of the quality of fat on insulin sensitivity.
Jos cis-MUFA-rasvahappoja vertailtiin sekä hiilihydraatteihin että SFA- rasvahappoihin, niin cis-MUFA antoi paremmat HOMA-IR ja SI-tulokset. Lisäksi rasvan laadun vaikutukseen saattaisi ravintorasvan määräkin antaa tiettyä modifikaatiota.
KANWU-tutkimuksissa osoitettiin, että korvattaessa SFA-rasvahapot MUFA-rasvahapolla saatiin kohentumista insuliiniherkkyyteen niillä henkilöillä, joiden rasvankäyttö oli alle keskitasoisen rasvankäytön ( siis alle 37 E%). Näyttöä on myös siitä, että hiilihydraatit saattaisivat johtaa parempaan insuliiniherkkyyteen kuin tyydyttyneet rasvahapot (SFA). Systemaattisessa katsauksessaan Schwabin työryhmä teki johtopäätöksen, että saatu näyttö cis-MUFA rasvahappojen suostuisasta vaikutuksesta insuliiniherkkyyteen tai seerumin/plasman insuliinipitoisuuden paastoarvoon hiilihydraatteihin ja SFA-rasvahappohin verrattuna on todennäköistä
Kontrolloitujen sokkokokeiden meta-analyysissä omega3-rasvahapot eivät vaikuttaneet insuliiniherkkyyteen. Kalaöljylisien ja alfalinoleenihapon (ALA) vaikutukset eivät eronneet insuliinisensitiviteettiarvojen (SI) suhteen. Kalaöljylisät - joko cis-MUFA-pitoiseen tai SFA-pitoiseen dieettiin lisättyinä - eivät omanneet vaikutusta insuliiniherkkyyteen (SI), insuliinierityksen alkufaasiin, dispositioindeksiin, Insuliiniherkkyyden suhteen meta-analyysin kuuluvista 15 tutkimusksesta 12 ei  antanut havaintoja ravintorasvan laadun vaikutuksesta , mutta toisaalta tutkimusten oma laatukin oli kyseenalaistettua.
  • When cis-MUFA has been compared with both carbohydrates and SFA, cis-MUFA resulted in improved HOMA-IR and SI. The amount of fat in the diet might also modify the effect of the quality of fat. In the KANWU study, it was shown that replacing SFA with MUFA improved insulin sensitivity in healthy subjects whose fat intake was below the median intake. i.e. 37 E%. There is also evidence that carbohydrates might result in better SI than SFA. The SR by Schwab et al. concluded that the evidence for a favourable effect of cis -MUFA on insulin sensitivity or fasting serum/plasma insulin concentration in comparison with carbohydrates and SFA was probable. In meta-analysis of RCTs, n-3 fatty acids did not affect insulin sensitivity. The effects of fish oil supplements and ALA do not differ in terms of SI. Fish oil supplements did not have an effedct on SI, first phase insulin secretion, disposition index , when added either to the diet high in cis-MUFA or SFA. Regarding insulin sensitivity, 12 out of 15 studies included in a meta-analysis found no effect of the quality of dietary fat, but the quality of the studies was questionable.
Kun on vertailtu tyydyttämättömiä rasvahappoja (UFA) tyydyttyneisiin rasvahappohin (SFA) , ei ole havaittu plasman tai seerumin glukoosin paastoarvoissa mitään eroavuuksia. Vain yhdessä tutkimuksessa ylläolevista oli nähtävissä edullista vaikutusta MUFA- rasvahapoista plasman tai seerumin insuliinipitoisuuksien suhteen. Vertailtaessa MUFA- rasvahappoja ja hiilihydraatteja MUFA johti yhdessä tutkimuksessa parempaan seerumin/plasman glukoosipitoisuuden paastoarvoon, mutta muissa tutkimuksissa eroa ei havaittu. Mutta sitä vastoin kaikissa näissä tutkimuksissa plasman tai seerumin insuliinipitoisuuksien paastoarvot kohentuivat runsaasti MUFA- rasvahappoja sisältävällä dieetillä verrattuna SFA- rasvahappoja runsaasti sisältävään dieettiin. Useimmat näistä tutkimuksista olivat kuitenkin hyvin lyhytkestoisia ja joissain näistä tutkimuksista dieetit olivat hyvin rasvapitoisia ( n. 40 E%).
  • When unsaturated fatty acids (UFA) have been compared with SFA, no differences in fasting plasma or serum glucose concentrations have been found. Regarding plasma or serum insulin concentrations, only one of these studies showed a favourable effect from MUFA. In a comparison between MUFA and carbohydrates, MUFA resulted in better fasting plasma/serum glucose concentration in one study but in other studies no difference has been found. On the contrary, in all these studies fasting plasma or serum insulin concentrations were improved while on a MUFA-rich diet compared to a SFA-rich diet. Most of these studies, however, were very short term, and in some of these studies the diets were high in fat about 40 E%.
Schwabin ryöryhmän johtopäätöksenä oli, että näyttö tyydyttyneiden rasvahappojen korvaamisesta cis-MUFA ( yksittäistyydyttämättömillä) rasvahapoilla tai hiilihydraateilla arvioidaan rajalliseksi, ei vakuuttavaksi.
  • The SR by Schwab et aliae concluded that the evidence for an effect on blood glucose by replacing SFA with cis-MUFA or carbohydrates was evaluated as limited- no conclusion.


Suomennosta 3.9. 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar