Leta i den här bloggen

söndag 3 oktober 2010

Uusi synteettinen surfaktantti keskosten RDS:n hoitoon

Uutta surfaktanteista: hyvä synteettinen surfaktantti hahmoteltu keskosten RDS taudin hoitoon!

LÄHDE: Almlen Andreas. Synthetic pulmonary surfactant: effects of surfactant protein B and C and their analogues. Karolinska institutet 2010. ISBN 978-91- 7409-966-9.

Original [PDF]

-

Suomennosta abstraktista: Abstract:

Pulmonary surfactant is a lipid/protein mixture lining the air-liquid interface in the alveoli.

Keuhkosurfaktantti on lipidi/proteiiniseos, joka verhoaa keuhkorakkuloissa esiintyvää ilma- neste-välipintaa.

Its main function is to lower surface tension during respiration and thereby prevent alveolar collapse at end-expiration.

Sen päätehtävänä on alentaa pintajännitystä hengittämisen aikana ja siten estää, etteivät keuhkorakkulat eli alveolit litisty kokoon uloshengityksen päätteeksi.

Surfactant deficiency, especially common in prematurely born babies, is the main cause of respiratory distress syndrome (RDS).

Pintajännitystä alentavan tekijän puute kuten esimerkiksi liian varhain syntyneillä vauvoilla on tavallista, on pääsyy keskosten RDS tautiin,vaikeaan hengenahdistusoireyhtymään

This disease is treated with exogenous surfactant replacement using animal-derived modified natural surfactants.

Tätä tautia hoidetaan antamalla exogeenistä surfaktanttia korvikkeeksi käyttämällä eläinperäistä modifioitua luonnollista surfaktanttia.

Production of these is quite expensive and the supply is limited.

Näitten surfaktanttien tuottaminen on kuitenkin aika kallista ja niiden saanti on rajoitettua.

In addition there is a possible risk of transmitted infectious agents, which is why synthetic alternatives are under development.

Lisäksi on eräs mahdollinen riskitekijä, että niistä välittyy jokin infektio; sen takia kehitellään synteettisiä vaihtoehtoja.

We investigated the effect of an SP-C analogue, SP-C33, in phospholipids as a synthetic alternative. By circular dichroism and infrared spectroscopy we found that SP-C33 shows secondary structure and orientation in a phospholipid bilayer similar to SP-C.

Tässä työssä tutkijat selvittivät erään SP-C analogin tehoa fosfolipideissä: S-C33 oli tämä synteettinen vaihtoehto. Se osoitti sekundääristruktuuria ja orientoitumista fosfolipidikaksoiskerroksessa samaan tapaan kuin SP-C.

1-2% of this analogue in a mixture of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC)/palmitoyloleoylphosphatidylglycerol (POPG) (68:31 by weight) showed tidal volumes similar to those obtained by the modified natural surfactant Curosurf when used in ventilated prematurely born rabbits.

Tästä analogista on 1-2 prosenttia dipalmityylifosfatidyylikoliinin ja palmityylioleyylifosfatidyyliglyserolin seosta suhteessa 68: 31 jolloin hengitysvolyymi oli samanlasita kuin luonnollisen modifioidun surfaktantin Curosurfin avulla saatu hengitys, kun ventiloitiin keskosvaiheen koe-eläintä.

When ventilated without positive end-expiratory pressure, SP-C33 surfactant shows lower lung gas volumes (LGV) compared to Curosurf, indicating that some component in the latter is needed to stabilize the lung at end-expiration.

Kuitenkin Curosurfissa on jotain aineita, mitä tästä seoksesta puuttui ja joita tarvitaan stabilisoimaan keuhkojen loppuvaiheen uloshengitystä ja kaasumääriä. .

Our study shows that inclusion of both SP-C33 and SP-B, or an analogue thereof, significantly increases LGV.

Jos sisällytettiin sekä SP-C33 että SP-B tai niitten analogeja, keuhkojen kaasutilavuus lisääntyi merkitsevästi.

This indicates that SP-B and SP-C exerts different tasks in surfactant and that both proteins are necessary to obtain alveolar stability.

Tämä viittaa siihen, että s SP-B ja SP-C omaavat eri tehtäviä surfaktantissa ja että molempia proteiineja tarvitaan alveolien stabilisoimiseksi

The SP-B analogue Mini-B shows good surfactant activity both in vitro and in vivo and may be a good replacement in synthetic surfactant.

SP-B analogi Mini-B näyttää omaavan hyvän surfaktanttiaktiivisuuden sekä koeputkessa että kehossa ja saattaa olla hyvä korvike synteettisessä surfaktantissa.

C-terminal modifications of SP-C33 do not alter its surfactant properties, indicating that mobility inside the membrane probably is not necessary for surfactant activity.

C-terminaalinen SP-C33- analogin modifikaatio ei muuta sen surfaktanttiominaisuuksia, mistä voi päätellä, että liikkuvuus kalvon sisällä ei ehkä ole välttämätöntä sen surfaktanttiaktiivisuudelle.

A synthetic surfactant consisting of 2% SP-C33 (by weight) in 80mg/ml DPPC/POPG (68:31 w/w) and an SP-B analogue, possibly Mini-B, may be a good replacement for modified natural surfactant in future treatment of neonatal RDS.

Synteettinen surfaktantti, jossa on 2% SP-C33 (paino-prosenttia) 80 mg/ml :ssa DPPC/POPG (68:31 w/w) seosta ja SP-B analogia, saattaa olla hyvä korvike luonnolliselle modifioidulle surfaktantille keskosten RDS-taudin tulevissa hoidoissa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar